„Stacja Osiecka – Przystań Wydminy” w Gościńcu Wydminy

Uwaga !!!  Zmiana lokalizacji: koncert odbędzie się w Gościńcu Wydminy. Prosimy o przybycie do 19:50.

Uprzedzamy, że wejściówki mają jedynie osoby, które spełniły warunki podane przez Organizatora i otrzymały potwierdzenie mailem lub smsem.

W związku z niewielką liczbą miejsc parkingowych sugerujemy pozostawienie aut również na pobliskich parkingach lub przyjście spacerem.

stacja osiecka fb

 

 

 

 

 

 

 

 

Informujemy, że wszystkie wejściówki zostały już zarezerwowane. Dziękujemy za zgłoszenia. Zapraszamy na kolejne wydarzenia.

Trzecia odsłona wydarzenia Stacja Osiecka odbędzie się w ostatnią niedzielę wakacji, 30 sierpnia (w niedzielę) o godzinie 20.00.

Pani Katarzyna Żak zaśpiewa piosenki Pani Agnieszki Osieckiej. 
 
Wstęp jest bezpłatny.
 
Na imprezie obowiązują wytyczne w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2. Obowiązuje regulamin, a udział w imprezie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu.

Regulamin imprezy /koncertu organizowanego przez Stowarzyszenie Prospołecznych Inicjatyw Kombajn Kulturalny w Gościńcu Wydminy, przy ul. Grunwaldzkiej 45 w Wydminach, w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2.

§1
Regulamin znajduje zastosowanie do wszystkich osób uczestniczących w imprezie „Stacja Osiecka. Przystań Wydminy.”, organizowanej przez Stowarzyszenie Prospołecznych Inicjatyw Kombajn Kulturalny, zwane dalej Organizatorem, w Gościńcu Wydminy, przy ul. Grunwaldzkiej 45 w Wydminach dnia 30 sierpnia 2020 roku w godzinach 19:30 – 21:30.

§2
1. Wstęp na imprezę jest nieodpłatny.

 1. Wstęp na imprezę mają jedynie osoby, które dokonały rejestracji i na tej podstawie otrzymały tzw. wejściówkę, lub bilet wstępu.
 2. W ramach rejestracji niezbędne jest podanie imienia, nazwiska oraz telefonu kontaktowego uczestnika imprezy, a te dane są podawane przez osobę dokonującą rezerwacji wejściówek lub rezerwacji biletu.
 3. Ww. dane uczestnika imprezy są zbierane zgodnie z zaleceniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Giżycku, wytycznymi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego – na wypadek wykrycia, że osoba zakażona wirusem SARS-CoV-2 brała udział w wydarzeniu/imprezie plenerowej.

W imprezie może uczestniczyć maksymalnie 150 osób/widzów.

§3

Zasady organizacji widowni.

Udział uczestników/widzów w imprezie jest dopuszczalny pod warunkiem:

 • zakrywania ust i nosa;
 • zachowania dystansu 1,5 metra w oczekiwaniu na wejście na imprezę;
 • dezynfekcji rąk przy wejściu na imprezę;
 • okazania wejściówki przy wejściu na teren imprezy (w formie wydruku lub na telefonie);
 • zachowania dystansu 1,5 m na terenie imprezy;
 • respektowanie wydzielonych stref, umożliwiających zachowanie dystansu społecznego z artystami;
 • wchodzenia i wychodzenia na/z imprezy tylko oznaczonymi przejściami z zachowaniem dystansu;
 • wyrzucania zużytych środków ochrony osobistej do dedykowanych pojemników;
 • dostosowania się do zaleceń Organizatora i służb porządkowych.

 

§4

1. Osoby uczestniczące w imprezie zobowiązane są do stosowania się do niniejszego regulaminu,  a w szczególności do:
a) zachowywania się  w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na imprezie.
b) przestrzegania ogólnie przyjętych obyczajów i unikania wypowiedzi i gestów mogących wywołać zbiorową dezaprobatę lub niepokój uczestników imprezy,
c) zajmowania miejsc wskazanych przez Organizatora.
2. Osoby małoletnie mogą uczestniczyć w imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi opiekę.
§5

1. Zabrania się:
a) wstępu na teren odbywania się imprezy osobom będącym pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
b) zakłócania porządku na terenie imprezy, w tym głoszenia i wywieszania haseł o treściach obscenicznych, wulgarnych i rasistowskich, nawoływania do waśni na tle narodowościowym, religijnym, społecznym itp.,
c) wnoszenia broni i innych przedmiotów niebezpiecznych oraz materiałów wybuchowych i wyrobów pirotechnicznych,
d) wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych,
e) wnoszenia i spożywania środków lub substancji psychotropowych, odurzających, lub innych podobnie działających środków,
f) używania słów ogólnie przyjętych za wulgarne lub obraźliwe,
g) palenia tytoniu,
h) używania otwartego ognia lub wywoływania w inny sposób niebezpieczeństwa pożaru,
i) załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami i zaśmiecania terenu imprezy, a także niszczenia urządzeń znajdujących się na terenie imprezy,
j) wstępu za kulisy i na scenę osobom nieupoważnionym.

§6
1. Nadzór nad porządkiem i przebiegiem imprezy sprawują służby porządkowe powołane przez Organizatora.

 1. Pracownicy służb porządkowych upoważnieni są do wydawania dyspozycji oraz poleceń dotyczących m.in.:
  a) wzywania do opuszczenia imprezy osób zakłócających jej przebieg,
  b) ujęcia osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, ochranianego mienia lub w inny sposób naruszających porządek prawny, w celu niezwłocznego przekazania ich Policji.§7
  1. W przypadku powstania niebezpieczeństwa dla zdrowia lub życia  osób obecnych na imprezie oraz mienia, Organizator jest upoważniony do przerwania imprezy oraz zarządzenia ewakuacji.
  2. Ewakuacją do czasu przybycia służb ratowniczych kierują służby porządkowe.§ 8
  Czyny stanowiące naruszenie powszechnie obowiązujących przepisów zgłaszane będą do właściwych organów ścigania.§ 9
  Osoby uczestniczące w imprezach, o których mowa w niniejszym regulaminie wyrażają dobrowolnie zgodę na nieodpłatne utrwalenie ich wizerunku w formie zdjęcia i/lub nagrań wideo a także wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych do celów promocyjnych organizowanej imprezy oraz działalności własnej Organizatora.§ 10
  Osoby uczestniczące w imprezach, o których mowa w niniejszym regulaminie, zobowiązują są do zapoznania z informacjami, o zasadach przetwarzania i ochrony danych osobowych, dostępnymi w zakładce RODO na stronie Organizatora.§ 11
  Udział w imprezach, o których mowa jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.